משלח יד

פקודת מס הכנסה מגדירה כמשלח יד, מקצוע וכל משלח יד שאיננו עסק. משלח יד מתאפיין בדרך כלל במתן שירותים ועיסוק שאין בו מלאי, ונחשב כהכנסה מיגיעה אישית.
נגישות