נכס בלתי מוחשי

נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי ניתן לזיהוי חסר מהות פיזית.

דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים: מוניטין, זיכיונות, הוצאות מו"פ, פטנטים, סימנים מסחריים וכו'.

נכסים בלתי מוחשיים מוצגים במאזן בנטו (לאחר הפחתה) כרכוש אחר.

נגישות