ספר תקבולים – תשלומים

ספר המשמש לרישום התקבולים והתשלומים בעסק. זהו ספר חשוב ביותר משום שממנו מתקבלת התוצאה של ההכנסה החייבת. בתקבולים תשלומים רושמים את כל התקבולים (הכנסות) ואת כל התשלומים(הוצאות) הנוגעים לפעילות העסקית באחת מהדרכים הבאות:

בעלי מקצועות חופשיים ועוסקים נוספים הרשאים לנהל ספרים על בסיס מזומן, ירשמו כל תקבול במועד בו הוא נהפך למזומן, שזהו גם המועד בו על העוסק להפיק את חשבונית המס בגין הקבלה, וכל תשלום במועד הפירעון שלו, כלומר ההכרה בהכנסות ובהוצאות מותנית בתקבול/תשלום בפועל.

בספר תקבולים ותשלומים ירשמו הפעולות על סמך החשבוניות במועד בו ניתן להכיר בהם כהכנסות והוצאות עסקיות, והסכומים יכללו את הניכוי במקור.

האפשרות השנייה שהיא הנפוצה יותר, הרישום בספר תקבולים ותשלומים יעשה על בסיס מצטבר, דהיינו : על- פי החשבוניות, כאשר המועד הקובע הוא המועד בו נוצר הנכס (הכנסה) או נוצרה ההתחייבות (הוצאה) ולא מועד התקבול או תשלום, שהוא לרוב תאריך החשבונית, וזאת בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

  • לגבי כל התקבולים הופקו קבלות או תלושים של הקופה הרושמת.
  • התקבולים כולם הופקדו או יופקדו בחשבון הבנק העסקי של העוסק בלבד.
  • העתקי חשבונות הבנק של העוסק יהוו חלק ממערכת הספרים של העוסק.
  • תהיה התאמה בין הקבלות בגין התקבולים ובין שוברי ההפקדה בבנק.

כיום כמעט ולא נהוג לנהל ספר תקבולים ותשלומים ידני משום שרוב העוסקים מנהלים מערכות חשבונאיות (ספרים) ממוחשבות ישירות בעסקם או באמצעות שירותים חיצוניים.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ