עודפים

סעיף בדוח על המצב הכספי המתאר את יתרת רווחי (הפסדי) החברה שלא חולקו.
נגישות