ערבות אישית

ערבותו האישית של אדם או תאגיד לסילוק חובותיו של אחר (הנערב).
נגישות