פחת מואץ

זוהי אחת מהשיטות לחישוב הפחת.

על פי שיטה זו הוצאות הפחת בשנים הראשונות של חיי הנכס גבוהות מאלו שבשנים המאוחרות יותר.

נגישות