פרמיה (על מניות)

ההפרש בין המחיר שהמניה הונפקה בפועל לבין הערך הנקוב שלה.

הפרמיה על מניות היא סעיף מאזני המוצג במסגרת ההון העצמי.

נגישות