רווח חשבונאי

הכנסות הפירמה פחות הוצאותיה לתקופת הדיווח, כאשר הן נמדדות לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים.
נגישות