רווח תפעולי

הכנסות החברה פחות הוצאותיה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה. הרווח התפעולי כולל הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים, הוצאות של עלות המכירות, הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות.
נגישות