רשם המקרקעין

נושא תפקיד ממשלתי שאחראי על רישום עסקות בנכסי דלא-ניידי בספרי הרישום הממשלתיים הרשמיים, המנוהלים על-פי סימנים מזהים של המקרקעין (גושים וחלקות), ומשקפים את השתלשלות הבעלות בהם, זכויות חכירה שהוענקו, שעבודים שניתנו, לרבות הערות אזהרה שנרשמו על אותם מקרקעין.
נגישות