רשם השותפויות

מי שתפקידו לרשום שותפויות בפנקס השותפויות.

רשם השותפויות מתמנה על-ידי שר המשפטים ותפקידיו הם בעיקר:

  • לרשום את שם השותפות
  •  מהות העסק
  • מקומו הראשי של העסק
  • שמו המלא של כל שותף ומענו, שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה בתקופת קיומה של השותפות
  • לנהל את פנקסי השותפויות ולהציגו בפומבי

תפקידו של רשם השותפויות מצטמצם ברישום השותפויות והשינויים החלים בהן, וכן בגביית האגרה המוטלת עליהן.

נגישות