שנת מס

תקופה של שנים-עשר חודש, שלגביה נעשים חישובי מס. בדרך-כלל זוהי שנת לוח אלא אם כן אושרה תקופת שומה מיוחדת.

החל ב- 1 בינואר 1987 נקבעה בישראל שנת מס אחידה, המקבילה לשנת לוח, דהיינו שנת המס של כל הנישומים תסתיים ביום 31 בדצמבר.

הסיבות לכך הן: פישוט הליכים וסגירת האפשרות להתחמק מתשלום מס במועד על-ידי ניצול פערים בין שנות מס שונות למגזרים שונים. עם זאת, נקבעו מספר חריגים שעוגנו ברשימה סגורה ושבהם יתאפשר לחברות לערוך דוחות כספיים לתאריכים אחרים מאשר ל- 31 בדצמבר, כגון: חברות בנות של חברות חו"ל, העורכות דוחות למועדים אחרים.

שנת מס שהותרה לנישום והמסתיימת בתאריך אחר מאשר ה– 31 בדצמבר נקראת שנת מס מיוחדת.

נגישות