תיעוד חוץ

תיעוד חוץ הוא כל מסמך בגין פעולה, שנתקבל על-ידי עסק מגורם חוץ. דהיינו: מסמך המלווה עסקה שנתקבל מגוף אחר, שאינו הפירמה, בשל עסקות שנעשו עימו. הוראות ניהול ספרים לצורכי מס הכנסה ומס ערך מוסף כוללות כללים לגבי מועד רישומם בספרים ודרכי שמירתם.
נגישות