תיעוד פנים

תיעוד פנים הוא כל רישום בגין פעולה שנעשתה על-ידי העסק והמהווה רישום ראשון של פעולה. דהיינו: מסמך המלווה עסקה שמוציא הגוף העסקי, ובו תיאור העסקה שבוצעה. מסמך כזה נעשה במספר העתקים כשאת המקור מוסרים לצד השני שנטל חלק בעסקה, והעתקים נשמרים בעסק לרישום .

דוגמאות לתיעוד פנים: תעודת משלוח, חשבונית/ חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס / קבלה, תעודת זיכוי / חיוב.

הוראות ניהול ספרים לצורכי מס הכנסה ומס ערך מוסף כוללות סידרת הוראות לגבי אופן עריכת המסמכים הנדרשים לתיעוד פנים, מועד רישומם ודרכי שמירתם.

נגישות