תשואה

תשואה ההכנסה שמשקיע מקבל בפועל על השקעה בנכס מסוים (כגון: בניירות ערך, בפיקדון, מהשקעות בנדל"ן וכדו'). ההכנסה או הרווח נמדדים באחוזים מההשקעה בפועל (ולא מהערך הנקוב). אחוז זה מכונה "'שיעור תשואה" שיעור התשואה מבוסס על מחיר הקניה או על מחיר השוק השוטף,...

תקרת ביטוח לאומי

תקרת ביטוח לאומי תקרת הביטוח הלאומי היא הסכום שמעבר לו אין משלמים תשלומים לביטוח הלאומי. דמי הביטוח משתלמים כאחוז מההכנסה, אולם הגביה נעשית רק עד תקרה מסוימת....

תקציב

תקציב תחזית או טבלה של פעולות מתוכננות לתקופה מסוימת, המהווה תוכנית שיטתית לשימוש יעיל במקורות מכל סוג. זוהי הצהרת כוונות של פירמה לעשות מעשים מסוימים בתקופת זמן נתונה, בצורת תוכנית פעולה מפורטת של פירמה, משק, מוסד או ארגון (וגם של פרט), המוצגת במונחים פיסיים וכספיים....

תקנון ההתאגדות

תקנון ההתאגדות תקנון ההתאגדות הוא המסמך היסודי בחברה. זהו  המסמך שמסדיר את פרטי הארגון הפנימי, את זכויות החברים וחובותיהם, את תשלום הדיבידנד, מספר המנהלים, שכרם,התנאים לזימון אסיפות כלליות, כללי העברת מניות וכדו'. התקנון נחתם בדרך כלל על ידי מייסדי החברה ומהווה...

תקבול

תקבול תקבול הוא כל סכום שהתקבל בין במזומן, בין בשיק (לרבות שיק דחוי), בין בכרטיס אשראי (כולל פיקדון ובטחון), בין בשטר ובין בכל אמצעי אחר. בהוראות ניהול ספרים מוגדרים כללים לדרכי ומועדי הרישום של התקבולים. אי עמידה בהוראות אלו יכולה לגרום לפסילת ספרים ולהטלת סנקציות...

תעודת משלוח

תעודת משלוח במסחר – תעודת משלוח היא מסמך שמכין שולח של סחורה,המלווה העברה של סחורות, המפרט את הפריטים שהועברו, כמותם ואופיים, שנמסר למקבל הטובין כך  שהוא יוכל לבדוק אותם. מס הכנסה ומע"מ דורשים כי כל הנפקת סחורה ממחסן  העסק – אף שאינו מיועד למכירה או שהוא...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ