אשראי דוקומנטרי (Letter of Credit) (L/C )

אשראי דוקומנטרי (Letter of Credit) (L/C ) ערבות בנקאית שמוציא בנק לטובת היצואן (בפקודת היבואן) המבטיח לו תשלום על ידי הבנק, ובתנאי שימציא לבנק מסמכים המעידים על ביצוע הדרישות ועמידה בכל התנאים המוכתבים באשראי...

ארוחות עובדים

ארוחות עובדים ארוחות הניתנות על-ידי המעביד לעובדיו ו/או השתתפות המעביד בכלכלתם. דיני העבודה אינם מחייבים את המעביד לשלם עבור כלכלה או מתן ארוחות לעובדים, אלא אם כן חלה עליהם חובה זו מכוח הסכם קיבוצי, צו הרחבה בענף או הסכם/נוהג אחר התקף לאותו מקום עבודה. על אף האמור...

אסיפה שנתית

אסיפה שנתית אסיפה שנתית של בעלי המניות המתקיימת פעם בשנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.סדר היום באסיפה השנתית יכלול :• דיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון.• מינוי דירקטורים.• מינוי רואה חשבון מבקר.• דיון בנושאים שנקבעו בתקנון כנושאים...

אסיפה מיוחדת

אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית. אסיפה...

אסיפה כללית

אסיפה כללית אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי...

אמנה למניעת כפל מס

אמנה למניעת כפל מס אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בינלאומי הנחתם על פי רוב, בין שתי מדינות, במטרה לקבוע הסדרי מס מוסכמים לגבי פעילות כלכלית שיש לה זיקה לשתי המדינות. מדינת ישראל חתומה עם מדינות רבות על אמנות למניעת כפל מס. היעדים והמטרות של אמנה למניעת כפל מס הן: • מניעת...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ