ברוטו

ברוטו סה"כ תשלומים ששולמו לעובד . ברוטו לצורכי מס הכנסה – סה"כ התשלומים ששולמו לעובד ובתוספת כל השוויים על הטבות שנזקפו לעובד בשכרו (כגון: שווי שימוש ברכב, שווי שימוש בטלפון נייד, שווי ארוחות,שווי מתנות וכו'). ברוטו לצורכי ביטוח לאומי – בדרך כלל...

בעל שליטה

בעל שליטה בפקודת מס הכנסה מוגדר בעל שליטה כמי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחד מאלה: • ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב- 10% לפחות מכח ההצבעה. • בזכות להחזיק ב – 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב – 10% לפחות מכח ההצבעה או בזכות לרכשם. • בזכות...

בעל ענין

בעל ענין 1) יחיד קבוצה או שותפים שיש להם זיקה בפעילות הכלכלית מסחרית של הפירמה. 2) מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של הפירמה או מכח ההצבעה בה, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר או את מנכ"ל החברה, מי שמכהן בדירקטוריון החברה ומי שמכהן כמנכ"ל החברה....

בסיס מצטבר

בסיס מצטבר השיטה החשבונאית הנפוצה ביותר להכרה בהוצאות והכנסות, לפיה המועד הקובע להכרה, הוא המועד בו נוצר הנכס (הכנסה) או נוצרה ההתחייבות (הוצאה) ולא מועד התקבול או תשלום (עקרון ההקבלה) כלומר, ההכנסה מוכרת בין אם נתקבלה תמורה במזומן, ובין אם ניתן אשראי. ההוצאה מוכרת...

בסיס מזומנים

בסיס מזומנים שיטה בה מועד ההכרה בהכנסות והוצאות מותנה בתקבול/תשלום בפועל, בלי להתחשב בתקופה שבה ניתנו השירותים או נמכרו הסחורות. שיטה זו אינה עומדת בעקרונות החשבונאים המקובלים, אך מותרת לצורכי מס לבעלי מקצועות חופשים (כגון: רו"ח, עו"ד רופאים, יועצים...

בן זוג רשום

בן זוג רשום בני זוג רשאים לבחור, או רשאי פקיד שומה לקבוע, מי משני בני זוג נשואים, המקיימים משק בית משותף, יחשב כבן הזוג הרשום. התיק במס הכנסה יתנהל על שם שני בני הזוג. בני הזוג יכולים להגיש בקשה לשינוי בן הזוג הרשום לפחות 3 חודשים לפני תחילת שנת המס, ובתנאי שהכנסתו של...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ