גרעון

גרעון עודף הוצאות על הכנסות...

גמלה לשמירת הריון

גמלה לשמירת הריון עובדת המבוטחת במוסד לבטוח לאומי זכאית לגמלה לשמירת הריון, אם נעדרה מעבודה בתקופת ההיריון עקב מצב רפואי הנובע מההיריון העלול לסכן אותה או את העובר בהתאם לאשור רפואי בכתב, ובמידה ונעדרה מהעבודה מסיבה זו 30 ימים רצופים לפחות ותקופת ההיעדרות איננה משולמת...

גילום

גילום תשלום עלויות המס על סכום שאותו מעוניין המעביד לשלם לעובד כסכום נטו. כאשר מעביד מעוניין לשלם לעובד סכום מסוים בנטו עליו לחשב מהו סכום הברוטו שאותו היה צריך לשלם לעובד כדי שלאחר ניכוי המסים (בטוח לאומי, מס בריאות ומס הכנסה) היה נשאר בידי העובד סכום הנטו שאותו הוא...

גילוי נאות

גילוי נאות דרישה לגילוי כל העובדות המהותיות והחשובות, כדי שאלו יתנו תמונה מלאה וברורה על מצבה הפיננסי של הפירמה. חובת גילוי נאות חלה : בדוחות הכספיים של הפירמה, בתשקיף,...

גילוי דעת

גילוי דעת כללים חשבונאים המפורסמים ע"י לשכת רואי החשבון, הקובעים עמדות לגבי הטיפול החשבונאי ונוהלי הביקורת. גילוי הדעת מחייבים את רואי החשבון ומהווים מעת פרסומם עקרון חשבונאי או נוהל ביקורת...

גיול חובות

גיול חובות מיון חובות החייבים לפי משך זמן החוב (גיל החוב). רשימת הגיול כוללת את שם הלקוח, יתרת החוב ותאריך היווצרות החוב, ומטרתה בדיקת התפלגות החובות השונים לפי גילם וגבייתם, איתור חובות בעיתיים וחובות אבודים, בסיס להפרשה לחובות מסופקים...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ