התחייבויות שוטפות

התחייבויות שוטפות התחייבויות שיש לפרוע במהלך 12 החודשים מיום החתך (במהלך שנת הפעילות הקרובה). התחייבויות שוטפות כוללות גם את החלויות השוטפות של הלוואות לזמן ארוך וכן תשלומים נדחים שעבר...

התחייבויות לזמן ארוך

התחייבויות לזמן ארוך על פי רוב מדובר בהתחייבויות שמועד פרעונן הוא למעלה מ – 12 חודשים מתאריך...

התחייבויות

התחייבויות 1) החובות או ההתחייבויות שהחברה חייבת לנושיה, בכסף או בשווי כסף. 2) הסעיף במאזן המציג את הנ"ל הינו סעיף ההתחייבויות כשיש חלוקה בין ההתחייבויות לזמן קצר (התחייבויות שוטפות) ,התחייבויות לזמן ארוך, עתודות והתחייבויות תלויות (התלויות יוצגו במאזן בהתקיים...

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית סכום ראשוני ידוע מראש שבו ישא על עצמו מבוטח המופיע בפוליסה בכל בתביעה העומדת...

השקעה

השקעה הוצאה המשמשת לרכישת נכסים,מתוך ציפייה לתמורה בצורת...

הרשות לניירות ערך

הרשות לניירות ערך גוף הפועל מכח החוק לניירות ערך ותפקידו שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כנקבע בחוק...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ