נקודת איזון

נקודת איזון נקודת איזון הינה הנקודה בה ההכנסות שוות להוצאות והעסק נמצא באיזון מבלי להראות רווח או הפסד. מהאמור לעיל עולה כי מעל לנקודת האיזון מתחילה הפירמה להראות רווח על פעולותיה ומתחת לנקודת האיזון הפירמה מפסידה. את נקודת האיזון ניתן להגדיר גם מבחינה כמותית ככמות...

נכס מוחשי

נכס מוחשי נכסים מוחשיים הם נכסים שיש להם ממשות וקיום פיסי מוגדר. דוגמאות לנכסים מוחשיים: מזומנים, רכוש קבוע (קרקע, מבנים, ציוד ומכונות וכדו'), מלאי...

נכס בלתי מוחשי

נכס בלתי מוחשי נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי ניתן לזיהוי חסר מהות פיזית. דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים: מוניטין, זיכיונות, הוצאות מו"פ, פטנטים, סימנים מסחריים וכו'. נכסים בלתי מוחשיים מוצגים במאזן בנטו (לאחר הפחתה) כרכוש...

נכס

נכס כל המשאבים בעלי הערך הכספי (הן המוחשיים והן הבלתי מוחשיים) שנמצאים בבעלות הפירמה. במאזן יכירו בנכס כאשר צפוי שההטבות הכלכליות העתידיות יזרמו אל הישות ועלותו או ערכו ניתנים למדידה באופן...

ניכוי מס תשומות

ניכוי מס תשומות עוסק שהוא לא מוסד כספי ולא מלכ"ר, זכאי לנכות ממס הערך המוסף שהוא חייב בו (מע"מ עסקאות) את מס ערך המוסף בגין התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו כדין, או המע"מ הכלול ברשימון היבוא. ניכוי המס זו זכות ולא חובה. את המס ניתן לנכות מעסקה...

ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור זוהי אחת מהדרכים (שיטות) לגביית מס. בשיטה זו משלם הסכום מעביר את סך המס למשרד מס הכנסה ומקבל הסכום מקבל סכום נטו (בניכוי מס במקור). חובת ניכוי מס במקור חלה בין השאר על לקוחות המנכים מספקים (בהתאם לתנאים מסוימים), מס שמנכים הבנקים מלקוחותיהם, חובת הניכוי...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ