שיעבוד

שיעבוד בטחונות שנותן לווה למלווה להחזרת תשלום שהוא חייב לו. ישנן שתי צורות של שעבודים: שיעבוד קבוע ושיעבוד צף. בשני המקרים בעלי החוב אינם מתערבים בניהול עסקי הלווה, כולל לגבי הנכסים המשועבדים. שעבוד שונה ממשכון בכך שהנכס עליו מוטל השעבוד נשאר בידי החייב, בעוד שנכס...

שנת מס

שנת מס תקופה של שנים-עשר חודש, שלגביה נעשים חישובי מס. בדרך-כלל זוהי שנת לוח אלא אם כן אושרה תקופת שומה מיוחדת. החל ב- 1 בינואר 1987 נקבעה בישראל שנת מס אחידה, המקבילה לשנת לוח, דהיינו שנת המס של כל הנישומים תסתיים ביום 31 בדצמבר. הסיבות לכך הן: פישוט הליכים וסגירת...

שמירת מערכת החשבונות

שמירת מערכת החשבונות עוסק חייב לשמור את מערכת החשבונות שלו 7 שנים מתום שנת המס שאליה מתייחסים הספרים או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח האישי למס הכנסה (עצמאים) או הדוח השנתי (חברות) לפי...

שכר נטו

שכר נטו אותו חלק של השכר שנותר לאחר שנוכו ממנו כל תשלומי החובה כגון: מס הכנסה ,ביטוח לאומי ותשלומי רשות, כגון: חלק העובד בהפקדות לקרן השתלמות, ביטוחי מנהלים וכדו'. כאשר עובד מסכם עם מעביד על שכר נטו, הרי המעביד מגלם את שכרו כדי לקבוע את השכר ברוטו, שממנו יש להוריד את...

שכיר

שכיר כל מי שמועסק ע"י המעסיק ומקיים עמו יחסי עובד מעביד, כולל הבעלים ובני משפחתם העובדים בעסק, וכן שותפים. לצרכי מס הכנסה הכנסתו של שכיר נחשבת להכנסה ממשכורת, וממוסה לפי המס...

שיק שטרם נפרע

שיק שטרם נפרע שיק שטרם נפרע הינו שיק שנכתב ונשלח על-ידי עושהו, אבל טרם הוצג לפירעון בבנק שאליו מופנה, במועד המסוים שבו נערכת ביקורת /...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ